WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Film o Wydziale

wns2

Aktualności

Na podstawie § 27a ust. 7 pkt 1 Statutu UPH oraz § 29 ust. 7 Ordynacji Wyborczej UPH, stanowiącej załącznik nr 5 do Statutu UPH, mając na uwadze zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty Uniwersytetu, informuję co następuje:

 1. Głosowanie członków Uczelnianego Kolegium Elektorów w sprawie wyboru Rektora UPH na kadencję w latach 2020-2024, zwane dalej „głosowaniem”, odbędzie się w trybie obiegowym, zgodnie z zasadami określonymi w § 27a Statutu UPH.
 2. Głosowanie odbędzie się, zgodnie z uchwalonym przez Senat UPH kalendarzem wyborczym, w dniu 3 czerwca 2020 r.
 3. Głosowanie odbędzie się w godzinach 900 – 1500 w auli 0.8 w budynku Wydziału Nauk Humanistycznych i Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Żytniej 39.
 4. Do wydawania kart do głosowania, czuwania nad jego przebiegiem oraz liczenia głosów wyznacza się komisję skrutacyjną w następującym składzie:
  1. dr hab. Dorota Banaszewska;
  2. dr hab. Anna Kamecka;
  3. dr Aldona Borkowska;
  4. dr Marcin Chrząścik;
  5. Ewelina Wysokińska – studentka (kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, studia drugiego stopnia).
 5. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza komisji.
 6. Członkowie komisji skrutacyjnej przebywają w auli, o której mowa w ust. 3, przez cały okres oddawania i liczenia głosów.
 7. W celu usprawnienia przebiegu głosowania ustala się, że osoby, których nazwiska zaczynają się:
  1. od litery A do litery J – głosują w godzinach 09:00 – 11:00;
  2. od litery K do litery M – głosują w godzinach 11:00 – 13:00;
  3. od litery N do litery S – głosują w godzinach 13:00 – 14:00;
  4. od litery Ś do litery Ż – głosują w godzinach 14:00 – 15:00.
 8. Do auli, w której odbywa się głosowanie, członkowie UKE wpuszczani są pojedynczo.
 9. Przed wejściem do auli członkowie UKE ustawiają się w kolejce, z zachowaniem co najmniej 2 metrów odległości od siebie.
 10. Po wejściu członka UKE na aulę procedura oddania przez niego głosu przedstawia się następująco:
  1. elektor podchodzi do członka komisji skrutacyjnej, gdzie następuje sprawdzenie tożsamości i podpisanie listy obecności w głosowaniu;
  2. elektor przechodzi do drugiego członka komisji skrutacyjnej, który wydaje mu kartę do głosowania oraz jednorazowy długopis; elektor może również skorzystać ze swojego osobistego długopisu;
  3. elektor udaje się do przygotowanego miejsca, w którym może dokonać skreślenia na karcie do głosowania; po dokonaniu skreślania jednorazowy długopis należy odłożyć do przygotowanego pojemnika;
  4. elektor wrzuca kartę do głosowania do urny;
  5. elektor opuszcza aulę innym wyjściem znajdującym się po drugiej stronie auli.
 11. Wszystkie stanowiska, o których mowa w ust. 10, muszą być oddalone od siebie co najmniej 2 metry.
 12. Po oddaniu głosów przez wszystkich członków UKE lub po upływie wyznaczonego czasu głosowania, komisja skrutacyjna otwiera urnę i dokonuje przeliczenia głosów.
 13. Komisja skrutacyjna sporządza protokół z głosowania, który podpisują wszyscy członkowie komisji.
 14. Po przeliczeniu głosów, komisja skrutacyjna przekazuje protokół z głosowania przewodniczącemu UKE, który ogłasza wyniki głosowania na stronie internetowej UPH oraz zawiadamia o wyborze Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 15. Wszyscy członkowie UKE biorący udział w głosowaniu powinni mieć zasłonięte usta i nos oraz używać jednorazowych rękawiczek lub płynu dezynfekującego zapewnionych przez Uczelnię.
 16. Członkowie komisji skrutacyjnej przez cały okres głosowania muszą korzystać z zapewnionych przez Uczelnię jednorazowych rękawiczek oraz maseczek lub przyłbic ochronnych.
 17. Stanowiska, o których mowa w ust. 10 oraz określone inne obiekty i powierzchnie znajdujące się w auli, w której odbywa się głosowanie, tj. stoły, klamki, urna są dezynfekowane co najmniej raz na godzinę.

Przewodniczący
Uczelnianego Kolegium Elektorów
dr hab. Arkadiusz Indraszczyk

ZARZĄDZENIE Nr 73/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 25 maja 2020 roku zmieniające Zarządzenie Rektora Nr 44/2020 z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania UPH oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty Uniwersytetu

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) i § 13 ust. 3 pkt 25 Statutu UPH zarządza się,
co następuje:

§1

W Zarządzeniu Rektora Nr 44/2020 z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania UPH oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty Uniwersytetu, wprowadza się następujące zmiany:

 • w § 1 ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje następujące brzmienie:

„Wydłuża się do dnia 31 maja 2020 r. ustalony w Zarządzeniu Rektora Nr 29/2020 z dnia 11 marca 2020 r. okres zawieszenia:”;

 • § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

㤠2

 • Do dnia 31 maja 2020 r. ogranicza się̨ możliwość korzystania przez czytelników
  z Biblioteki Głównej oraz biblioteki specjalistycznej – Biblioteki Wydziału Nauk Ścisłych
  i Przyrodniczych.
 • Dyrektor Biblioteki Głównej, w uzgodnieniu z właściwym prorektorem, opublikuje na stronie internetowej Biblioteki informację o aktualnie obowiązujących zasadach pracy Biblioteki oraz usługach dostępnych dla czytelników.”;
 • w § 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje następujące brzmienie:

„Do dnia 31 maja 2020 r. włącznie:”.

 §2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
dr hab. Tamara Zacharuk
profesor uczelni

Szanowni Państwo,

Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych kontynuuje nabór do drugiej edycji projektu "Aktywny Absolwent"  dającym szansę osobą niewidomym i słabo widzącym na znalezienie zatrudnienia.
W związku z tym zwracamy  się z uprzejmą prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu informacjio projekcie na Państwa stronie internetowej, tablicy ogłoszeniowej oraz studenckiej liście mailingowej.

Bardzo zależy nam aby informacja dotarła do tej grupy osób i aby do projektu zgłaszały się osoby  nastawione na aktywne poszukiwanie pracy.

Dlatego bardzo prosimy o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o projekcie zawartej w załączniku. Jesteśmy gotowi do udzielenia dodatkowych informacji. Bardzo liczymy, że wspólnie dotrzemy do właściwych osób.

 

Dziękujemy i pozdrawiamy

Małgorzata Pacholec Dyrektor Instytutu Tyflologicznego PZN  
ul. Konwiktorska 9 00-216 Warszawa Tel. 22 831 33 83 Fax. 22 635 76 52
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.pzn.org.pl  
 
Pismo
 

Kontakt

Drodzy Studenci

Od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania z Dziekanatem Wydziału Nauk Społecznych możecie się Państwo skontaktować pod numerem telefonu:

25 6431508

lub za pomocą poczty elektronicznej: ws@uph.edu.pl

kontakt

Wydział Nauk Społecznych

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach

ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce

e-mail: ws@uph.edu.pl
witryna www: www.ws.uph.edu.pl

Władze Wydziału


Administracja Wydziału
 

Na Wydziale Nauk Społecznych funkcjonują cztery Instytuty:

 1. Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
 2. Instytut Nauk o Polityce i Administracji
 3. Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
 4. Instytut Pedagogiki

oraz cztery jednostki ogólnowydziałowe:

 1. Transdyscyplinarne Centrum Badań Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego
 2. Cenrum Kursów i Szkoleń
 3. Centrum Inkluzji Społecznej
 4. Centrum Badań Bezpieczeństwa Uczestników Transportu

Czasopisma naukowe

czasopisma

Zapraszamy do publikowania w naszych czasopismach naukowych:

 1. De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności,
 2. Doctrina. Studia społeczno-polityczne,
 3. Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne seria Pedagogika
  (finansowane w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”),
 4. Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy,
 5. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
  (finansowane w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”)

Sprawy obsługi administracyjnej czasopism naukowych prowadzi mgr Izabela Łopatka tel. 25 643 17 33, e-mail: izabela.lopatka@uph.edu.pl