WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

PISMO OKÓLNE Nr 1/2021

 

W związku z wejściem w życie z dniem 15 stycznia 2021 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 91), zwanego dalej „rozporządzeniem zmieniającym”, i w nawiązaniu do Zarządzenia Rektora Nr 142/2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu w czasie obowiązywania stanu epidemii COVID-19, zwanego dalej „zarządzeniem”, na podstawie § 1 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego, do dnia 31 stycznia 2021 r.,  postanawiam, co następuje:

  • Polecam dalsze wykonywanie pracy zdalnej przez pracowników UPH, o której mowa w § 3 zarządzenia, o ile rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy na to pozwala. W pozostałym zakresie dotyczącym pracy zdalnej, do dnia 31 stycznia 2021 r. obowiązują postanowienia Pisma Okólnego Nr 6/2020 z dnia 4 listopada 2020 r.
  • Utrzymuję obowiązki zakrywania ust i nosa (przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki lub przyłbicy) w pomieszczeniach (pokojach) jeżeli przebywa w nich więcej niż jedna osoba oraz na korytarzach oraz holach w budynkach Uniwersytetu.
  • Prowadzenie przez Bibliotekę Główną oraz bibliotekę specjalistyczną – Bibliotekę Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.

Przypominam także, że do odwołania obowiązuje zakaz organizowania w Uniwersytecie imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:

  • spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;
  • szkoleń lub egzaminów w ramach kształcenia w zawodach medycznych;
  • kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
  • egzaminów z języka polskiego jako języka obcego, o których mowa w § 28 ust. 13
    pkt 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2316);
  • szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
REKTOR
prof. dr hab. Mirosław Minkina