WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Pismo Okólne Nr 1/2023

z dnia 26 stycznia 2023 roku

Na podstawie § 20 ust. 3 pkt 1 i 3 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach informuję, co następuje: 

  1. Obowiązujący w Uniwersytecie regulamin studiów przewiduje, że zaliczenie modułów, które zgodnie z obowiązującym programem studiów kończą się zaliczeniem z oceną, powinno być przeprowadzone do końca zajęć w danym semestrze. Uzyskanie przez studenta pozytywnej oceny końcowej z modułu realizowanego w formie ćwiczeń/laboratorium i wykładów jest warunkowane otrzymaniem oceny pozytywnej zarówno z ćwiczeń/laboratorium jak i wykładu. Jeśli w wymaganym terminie student nie spełni warunków zaliczenia ćwiczeń/laboratorium lub/i warunków zaliczenia wykładów, koordynator modułu w systemie USOSweb wystawia ocenę niedostateczną. W celu prawidłowego ustalenia oceny końcowej (wpisywanej do systemu USOSweb), nauczyciel prowadzący ćwiczenia/laboratorium zobowiązany jest do przekazania nauczycielowi prowadzącemu wykłady, zestawienia ocen z zaliczenia ćwiczeń/laboratorium.
  2. Jeżeli program kierunku studiów przewiduje dla modułu kształcenia egzamin, a moduł realizowany jest poza wykładem jeszcze w innej formie (ćwiczenia, laboratorium), student przystępuje do egzaminu na podstawie dopuszczenia, o którym decyduje nauczyciel prowadzący tę formę zajęć. Dopuszczenie do egzaminu odbywa się na podstawie zestawienia wyników zaliczenia ćwiczeń/laboratorium, które prowadzący ćwiczenia/laboratorium jest zobowiązany przekazać nauczycielowi prowadzącemu wykłady (koordynatorowi modułu). Studentowi, który nie uzyska zaliczenia ćwiczeń/laboratorium, tj. nie uzyska dopuszczenia do pierwszego terminu egzaminu, koordynator modułu w systemie USOSweb wstawia nieobecność (nb). Jeśli student nie uzyska zaliczenia ćwiczeń/laboratorium do drugiego terminu egzaminu, koordynator modułu w systemie USOSweb wstawia ocenę niedostateczną.

Dziekan

Wydziału Nauk Społecznych

dr hab. Malina Kaszuba

profesor uczelni