WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Siedlce, dnia 24 czerwca 2021 r.

DOZ.0111.12.2021

PISMO OKÓLNE Nr 10/2021

Na podstawie § 13 ust. 3 pkt 2 Statutu UPH, w nawiązaniu do Zarządzenia Rektora Nr 142/2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu w czasie obowiązywania stanu epidemii COVID-19, zwanego dalej „zarządzeniem”, postanawiam, co następuje:

 1. Od dnia 26 czerwca 2021 r. polecam wykonywanie pracy przez pracowników UPH w formie stacjonarnej, tj. w miejscu pracy. W związku z w powyższym, od dnia 26 czerwca 2021 r. przestają obowiązywać postanowienia Pisma Okólnego Rektora Nr 6/2020 z dnia 4 listopada 2020 r., z uwzględnieniem ust. 2.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w sytuacji zwiększonego ryzyka zachorowania, na przykład wystąpienia u pracownika choćby jednego z objawów charakterystycznych dla choroby COVID-19 lub pracownika zamieszkującego z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, kierownik właściwej jednostki organizacyjnej, może zlecić lub wyrazić pracownikowi zgodę na świadczenie pracy w formie zdalnej, na zasadach określonych w § 3 ust. 3-5 zarządzenia.
 3. Do dnia 31 sierpnia 2021 r. utrzymuję obowiązek zakrywania ust i nosa w pomieszczeniach (pokojach) jeżeli przebywa w nich więcej niż jedna osoba oraz na korytarzach oraz holach budynków Uniwersytetu wyłącznie przy pomocy maseczki. Nadzór nad przestrzeganiem obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, sprawują prorektorzy, dziekani wydziałów, dyrektorzy instytutów, kanclerz, kwestor i kierownicy jednostek organizacyjnych.
 4. Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. prowadzenie przez Bibliotekę Główną działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywało jednocześnie nie więcej niż 15 osób albo 1 osoba na 10 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.
 5. W pozostałych sprawach związanych z funkcjonowaniem Uniwersytetu w czasie epidemii obowiązują postanowienia Zarządzenia Rektora Nr 142/2020 z dnia 28 września 2020 r.,
  w zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z treścią niniejszego pisma oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Zasady organizacji kształcenia w Uniwersytecie w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 określa Zarządzenie Rektora Nr 14/2021 z dnia 2 lutego 2021 r., z uwzględnieniem Pisma Okólnego Rektora Nr 8/2021 z dnia 24 maja 2021 r.

Informuję, że w Uniwersytecie do odwołania obowiązuje zakaz organizowania oraz udziału w imprezach, spotkaniach i zebraniach niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:

 1. spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;
 2. imprez i spotkań do 150 osób, które odbywają się na otwartym powietrzu, nie wliczając do tego limitu osób zaszczepionych przeciwko COVID-19;
 3. szkoleń lub egzaminów w ramach kształcenia w zawodach medycznych;
 4. kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 5. egzaminów z języka polskiego jako języka obcego przeprowadzanych na podstawie uprawnienia do organizowania egzaminu na określonym poziomie biegłości językowej, nadanego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;
 6. szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

REKTOR

prof. dr hab. Mirosław Minkina