WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

W dniu 16.03.2023 o godz. 10.00 w sali 1.5 WNS/WNH odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych realizacją mobilności w ramach programu Erasmus+. Podczas spotkania dowiecie się czym jest program Erasmus+, jakie wyzwania czekają na Was podczas studiowania zagranicą oraz jakie formalności należy dopełnić, aby ubiegać się o stypendium w ramach programu Erasmus+. 

Ogłoszenie rekrutacyjne z Działu Nauki: link

 

Pismo Okólne Nr 1/2023

z dnia 26 stycznia 2023 roku

Na podstawie § 20 ust. 3 pkt 1 i 3 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach informuję, co następuje: 

  1. Obowiązujący w Uniwersytecie regulamin studiów przewiduje, że zaliczenie modułów, które zgodnie z obowiązującym programem studiów kończą się zaliczeniem z oceną, powinno być przeprowadzone do końca zajęć w danym semestrze. Uzyskanie przez studenta pozytywnej oceny końcowej z modułu realizowanego w formie ćwiczeń/laboratorium i wykładów jest warunkowane otrzymaniem oceny pozytywnej zarówno z ćwiczeń/laboratorium jak i wykładu. Jeśli w wymaganym terminie student nie spełni warunków zaliczenia ćwiczeń/laboratorium lub/i warunków zaliczenia wykładów, koordynator modułu w systemie USOSweb wystawia ocenę niedostateczną. W celu prawidłowego ustalenia oceny końcowej (wpisywanej do systemu USOSweb), nauczyciel prowadzący ćwiczenia/laboratorium zobowiązany jest do przekazania nauczycielowi prowadzącemu wykłady, zestawienia ocen z zaliczenia ćwiczeń/laboratorium.
  2. Jeżeli program kierunku studiów przewiduje dla modułu kształcenia egzamin, a moduł realizowany jest poza wykładem jeszcze w innej formie (ćwiczenia, laboratorium), student przystępuje do egzaminu na podstawie dopuszczenia, o którym decyduje nauczyciel prowadzący tę formę zajęć. Dopuszczenie do egzaminu odbywa się na podstawie zestawienia wyników zaliczenia ćwiczeń/laboratorium, które prowadzący ćwiczenia/laboratorium jest zobowiązany przekazać nauczycielowi prowadzącemu wykłady (koordynatorowi modułu). Studentowi, który nie uzyska zaliczenia ćwiczeń/laboratorium, tj. nie uzyska dopuszczenia do pierwszego terminu egzaminu, koordynator modułu w systemie USOSweb wstawia nieobecność (nb). Jeśli student nie uzyska zaliczenia ćwiczeń/laboratorium do drugiego terminu egzaminu, koordynator modułu w systemie USOSweb wstawia ocenę niedostateczną.

Dziekan

Wydziału Nauk Społecznych

dr hab. Malina Kaszuba

profesor uczelni

Mniejsze zużycie energii niesie ze sobą same korzyści. Do najważniejszych należy zaliczyć ochronę środowiska naturalnego poprzez zmniejszoną emisję dwutlenku węgla oraz innych substancji szkodliwych do atmosfery. To także mniejsze wykorzystanie źródeł naturalnych: węgla, gazu lub ropy. 

Poniżej przedstawiamy kilka rozwiązań pozwalających na osiągnięcie oszczędności energii, jakie można zastosować we własnych domach, ale i w miejscu pracy. Pamiętajmy: konsumując mniej energii po prostu mniej za nią zapłacimy, co pozytywnie wpłynie na nasze budżety domowe i na finanse Uniwersytetu.


Materiały do pobrania:
Wskazówki postępowań w kierunku oszczędzania energii (plik PDF)