WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 Zgodnie z Zarządzeniem nr 28/2015 Rektora UPH w Siedlcach
 z dnia 20 kwietnia 2015 roku. z późn.zm.

Siedlce, dnia 24 maja 2021 r.

DOZ.0111.10.2021

PISMO OKÓLNE Nr 8/2021

W nawiązaniu do Zarządzenia Rektora Nr 14/2021 z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021, zwanego dalej „zarządzeniem”, przypominam, że:

1) Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2 zarządzenia, egzaminy dyplomowe mogą być przeprowadzane w formie tradycyjnej, tzn. na terenie Uczelni;
2) Zgodnie z § 8 ust. 2 zarządzenia, decyzję w sprawie sposobu przeprowadzenia egzaminów dyplomowych, podejmują dziekani wydziałów.

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej na terenie kraju i stopniowym łagodzeniem związanych z tym ograniczeń, nakazów i zakazów, zalecam Państwu Dziekanom podjęcie działań zmierzających do przeprowadzania, egzaminów dyplomowych w formie tradycyjnej, tzn. na terenie Uczelni – z zachowaniem obowiązującego aktualnie reżimu sanitarnego.

Polecam jednocześnie przeprowadzanie obron rozpraw doktorskich w formie tradycyjnej.

W uzasadnionych przypadkach:

1) Dziekan Wydziału może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) Rektor, na wniosek przewodniczącego komisji doktorskiej, może wyrazić zgodę na przeprowadzenie obrony rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

REKTOR

prof. dr hab. Mirosław Minkina

 
Baner Instytutu Nauk o Polityce i Administracji

Instytut Nauk o Polityce i Administracji

19 kwietnia, godz. 9:00

Prezentowane kierunki: 

 • Administracja,
 • Prawo

Baner Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

20 kwietnia, godz. 9:30

Prezentowane kierunki: 

 • Logistyka,
 • Zarządzanie

Baner Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

21 kwietnia, godz. 9:00

Prezentowane kierunki:

 • Kryminologia,
 • Kryminologia stosowana,
 • Bezpieczeństwo narodowe,
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • Geopolityka i studia strategiczne
Baner Instytutu Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

22 kwietnia, godz. 9:00

Prezentowane kierunki:

 • Pedagogika,
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • Pedagogika specjalna