WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Szanowny Państwo,
zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej dotyczącej bezpieczeństwa narodowego oraz międzynarodowego. Do udziału w wydarzeniu zachęcamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych, pasjonatów nauk politycznych, społecznych i nauk pokrewnych oraz osoby zarządzające bezpieczeństwem. 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Problemy i wyzwania bezpieczeństwa narodowego w zglobalizowanym środowisku międzynarodowym” odbędzie się online 17 kwietnia 2021 roku. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.
 
Proponowane zagadnienia:
 • aktualne wyzwania dla bezpieczeństwa narodowego oraz międzynarodowego
 • zagrożenia wojskowe i niewojskowe bezpieczeństwa
 • bezpieczeństwo narodowe czy międzynarodowe?
 • strategie bezpieczeństwa narodowego
 • ochrona ludności i obrona cywilna
 • służby specjalne
 • infrastruktura krytyczna
 • bezpieczeństwo społeczne w czasach pandemii
 • systemy ratownicze
 • cyberterroryzm i cyberzagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego
 • bioterroryzm
 • międzynarodowa przestępczość zorganizowana
 • prawo międzynarodowe publiczne
 • regionalne i międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa
 • bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie
 

PISMO OKÓLNE Nr 1/2021

 

W związku z wejściem w życie z dniem 15 stycznia 2021 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 91), zwanego dalej „rozporządzeniem zmieniającym”, i w nawiązaniu do Zarządzenia Rektora Nr 142/2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu w czasie obowiązywania stanu epidemii COVID-19, zwanego dalej „zarządzeniem”, na podstawie § 1 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego, do dnia 31 stycznia 2021 r.,  postanawiam, co następuje:

 • Polecam dalsze wykonywanie pracy zdalnej przez pracowników UPH, o której mowa w § 3 zarządzenia, o ile rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy na to pozwala. W pozostałym zakresie dotyczącym pracy zdalnej, do dnia 31 stycznia 2021 r. obowiązują postanowienia Pisma Okólnego Nr 6/2020 z dnia 4 listopada 2020 r.
 • Utrzymuję obowiązki zakrywania ust i nosa (przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki lub przyłbicy) w pomieszczeniach (pokojach) jeżeli przebywa w nich więcej niż jedna osoba oraz na korytarzach oraz holach w budynkach Uniwersytetu.
 • Prowadzenie przez Bibliotekę Główną oraz bibliotekę specjalistyczną – Bibliotekę Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.

Przypominam także, że do odwołania obowiązuje zakaz organizowania w Uniwersytecie imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:

 • spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;
 • szkoleń lub egzaminów w ramach kształcenia w zawodach medycznych;
 • kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 • egzaminów z języka polskiego jako języka obcego, o których mowa w § 28 ust. 13
  pkt 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2316);
 • szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
REKTOR
prof. dr hab. Mirosław Minkina