WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

W dniu 31 maja 2021 roku zakończył się trzyletni międzynarodowy projekt pt. Metalizacja tekstyliów w celu uczynienia życia miejskiego osób starszych bardziej niezależnym i stylowym („Metallisation of Textiles to make Urban living for Older people more Independent & Fashionable”) (Maturolife) w ramach programu Horyzont 2020: NMBP-05-2017 Zaawansowane materiały i innowacyjne projektowanie dla poprawy funkcjonalności i estetyki dóbr konsumpcyjnych o wysokiej wartości dodanej („Advanced materials & innovative design for improved functionality & aesthetics in high added value consumer foods”).

Projekt był realizowany przez konsorcjum, w skład którego wchodziło 20 partnerów z 9 krajów Europejskich. Partnerami Konsorcjum były przedsiębiorstwa z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, instytucje badawczo-rozwojowe, organizacje pozarządowe i Uniwersytety. Liderem konsorcjum był Coventry University z Wielkiej Brytanii.

Zadania UPH w Siedlcach w projekcie Maturolife zostały zrealizowane przez zespół projektu, w skład którego wchodzili pracownicy Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Wydziału Nauk Społecznych: dr hab. Jarosław S. Kardas, prof. ucz., dr hab. Marzena Wójcik-Augustyniak, prof. ucz. oraz dr Marek Szajczyk.

W ramach Projektu Maturolife zadaniem UPH w Siedlcach była analiza cyklu życia (LCA) produktu - metalizowanej tkaniny, która wykorzystana została w trzech prototypach: sofie, butach i T-shirt. Analizę LCA, opracowano zgodnie z normą ISO14040/44, w celu dostarczenia danych na temat oddziaływania procesu metalizacji tkanin na środowisko. W analizie LCA zbadano każdy etap cyklu życia produktu, od pozyskania / zakupu surowców niezbędnych do wyprodukowania metalizowanej tkaniny, poprzez jej produkcję, dystrybucję, użycie i ostateczną utylizację wraz z wszelkimi związanymi z tym wymaganiami w zakresie energii i transportu. Na podstawie zagregowanych danych wejściowych i wyjściowych określono potencjalne oddziaływanie metalizowanego materiału. Suma tych oddziaływań na środowisko odzwierciedla ogólny efekt środowiskowy cyklu życia produktu. Potencjalne kategorie oddziaływania obejmowały m.in. wpływ na zdrowie ludzkie, zmianę klimatu (kg ekwiwalentu CO2), zużycie energii (MJ), zużycie słodkiej wody (m3) i całkowitą produkcję odpadów (kg).

W dniach 14-15 lipca 2021 roku odbędzie się on-line ostatnie spotkanie Konsorcjum Projektu Maturolife, na którym zostaną podsumowane przeprowadzone badania oraz zaprezentowane wyniki poszczególnych działań. W spotkaniu będzie uczestniczył przedstawiciel Komisji Europejskiej.