WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Film o Wydziale

wns2

Aktualności

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) i § 13 ust. 3 pkt 25 Statutu UPH oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządza się, co następuje:

§ 1

 • Wydłuża się do dnia 10 kwietnia 2020 r. ustalony w Zarządzeniu Rektora Nr 29/2020 z dnia 11 marca 2020 r. okres zawieszenia:
 • kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach;
 • kształcenia doktorantów realizowanego w ramach zajęć;
 • prowadzonej w UPH, innej niż wymieniona w pkt 1 i 2 działalności dydaktycznej oraz usługowej, w tym dyżurów i konsultacji;
 • zajęć prowadzonych w Ośrodku Jeździeckim;
 • zajęć prowadzonych z dziećmi i młodzieżą w Centrum Sportu i Rekreacji;
 • zajęć prowadzonych w Uniwersytecie Otwartym i Uniwersytecie Dziecięcym.
 • W okresie zawieszenia, kształcenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, realizowane jest na zasadach określonych w Zarządzeniu Rektora Nr 36/2020 z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie realizacji zajęć on-line w UPH w czasie ograniczenia funkcjonowania uczelni
  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 § 2

Wydłuża się do dnia 10 kwietnia 2020 r. ustalony w Zarządzeniu Rektora Nr 29/2020 z dnia 11 marca 2020 r. okres zamknięcia dla czytelników Biblioteki Głównej oraz biblioteki specjalistycznej.

 § 3

Do dnia 30 kwietnia 2020 r. włącznie:

 • odwołuje się wydarzenia o charakterze otwartym: konferencje, sympozja, imprezy o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym oraz inne wydarzenia organizowane w Uniwersytecie;
 • zawiesza się wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu;
 • wstrzymuje się przyjazdy do Uniwersytetu gości zagranicznych;
 • wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w Domach Studenta, jak również wprowadza się zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.

 § 4

 § 5

 • Pracownicy UPH zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania telefonicznie i mailowo kierownika jednostki organizacyjnej o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez wirusa SARS-CoV-2 lub fakcie objęcia kwarantanną.
 • Kierownicy jednostek, o których mowa w ust. 1, przekazują niezwłocznie informacje o chorobie pracownika na adres mailowy rektora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 § 6

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do:

 • codziennego zapoznawania się z komunikatami wydawanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz regulacjami prawnymi i komunikatami wydawanymi przez Rektora UPH;
 • utrzymywania kontaktu z pracownikami i nadzorowania wykonywanej przez nich pracy zdalnej, na zasadach określonych w odrębnych przepisach i komunikatach.

 § 7

Rektor może podejmować indywidualne decyzje w przypadkach nieokreślonych niniejszym zarządzeniem.

 § 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2020 r.

REKTOR
dr hab. Tamara Zacharuk
profesor uczelni

Ogłoszenie w sprawie możliwości otrzymania zapomogi - wyjaśnienia

W czasie pandemii koronawirusa psycholog dr Joanna Zienkiewiczą, oferuje wsparcie wszystkim, którym trudno jest odnaleźć się w tej trudnej sytuacji.

Zapraszamy na konsultacje on-line we wtorki w godzinach 16.00 - 17.30, w aplikacji MEET.

Możecie napisać maila i umówić się na spotkanie on-line:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZARZĄDZENIE Nr 35/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 17 marca 2020 roku 

w sprawie zmiany organizacji pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w związku z zagrożeniem epidemicznym

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) i § 13 ust. 3 pkt 25 Statutu UPH w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, zarządza się, co następuje:

§ 1


W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w terminie od dnia 18 marca 2020 r. od godz. 7:30 do dnia odwołania stanu epidemicznego, ustalam zasady organizacji pracy pracowników Uniwersytetu niebędących nauczycielami akademickimi określone w § 2.

 

§ 2

 1. W jednostkach organizacyjnych administracji centralnej i wydziałowej Uniwersytetu wstrzymuje się przyjmowanie interesantów, w tym studentów, doktorantów i pracowników UPH. Sprawy należy załatwiać, co do zasady, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 2. W sprawach wymagających pilnego rozpatrzenia, kierownik jednostki może wyrazić zgodę na przyjęcie interesanta, z zachowaniem zasad podanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
 3. Pracownicy administracji oraz osoby pełniące funkcje kierownicze, wykonują swoje obowiązki w formie pracy zdalnej, z wykorzystaniem poczty elektronicznej i służbowych telefonów komórkowych, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. W przypadku gdy obecność pracownika na miejscu jest niezbędna, kierownik jednostki organizacyjnej lub odpowiednio, rektor, kanclerz, kwestor, właściwy prorektor, dziekan, organizuje dyżury i wyznacza osoby dyżurujące.
 5. Osoby pracujące zdalnie wykonują swoje obowiązki zgodnie z obowiązującym ich systemem i rozkładem czasu pracy oraz zgodnie z poleceniami bezpośredniego przełożonego i są dostępne pod adresami poczty elektronicznej i telefonem. Kierownicy jednostek organizacyjnych administracji odpowiadają za prawidłową organizację pracy zdalnej podległych im pracowników.
 6. Dział Finansowo-Księgowy oraz Dział Płac pracują w systemie dyżurów, w celu zapewnienia terminowej realizacji zobowiązań, wypłaty wynagrodzeń, stypendiów itp.
 7. Ewentualne decyzje dotyczące zmiany czasu świadczenia pracy przez pracowników obsługi oraz organizacji ich pracy podejmuje kanclerz lub osoba zastępująca, na wniosek kierowników, odpowiednio, Działu Administracyjno-Gospodarczego, Osiedla Studenckiego, Sekcji Obsługi Technicznej, Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia.
 8. Dokumenty inne niż finansowe, które wymagają złożenia podpisów, należy przesyłać jako skany (PDF) lub zdjęcia (JPG). Wersje papierowe tych dokumentów należy przesyłać zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 9. Dokumenty papierowe należy przesyłać wyłącznie pocztą wewnętrzną poprzez Kancelarię Ogólną.
 10. Wejścia do budynków Uniwersytetu zostają ograniczone do niezbędnego minimum.

 § 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
dr hab. Tamara Zacharuk
profesor uczelni


Kontakt do Dziekanatu: telefony, adresy

 

 WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

kontakt

Wydział Nauk Społecznych

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach

ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce

e-mail: ws@uph.edu.pl
witryna www: www.ws.uph.edu.pl

Władze Wydziału


Administracja Wydziału
 

Na Wydziale Nauk Społecznych funkcjonują cztery Instytuty:

 1. Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
 2. Instytut Nauk o Polityce i Administracji
 3. Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
 4. Instytut Pedagogiki

oraz cztery jednostki ogólnowydziałowe:

 1. Transdyscyplinarne Centrum Badań Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego
 2. Cenrum Kursów i Szkoleń
 3. Centrum Inkluzji Społecznej
 4. Centrum Badań Bezpieczeństwa Uczestników Transportu

Czasopisma naukowe

czasopisma

Zapraszamy do publikowania w naszych czasopismach naukowych:

 1. De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności,
 2. Doctrina. Studia społeczno-polityczne,
 3. Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne seria Pedagogika
  (finansowane w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”),
 4. Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy,
 5. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
  (finansowane w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”)

Sprawy obsługi administracyjnej czasopism naukowych prowadzi mgr Izabela Łopatka tel. 25 643 17 33, e-mail: izabela.lopatka@uph.edu.pl