WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Film o Wydziale

wns2

Aktualności

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) i § 13 ust. 3 pkt 25 Statutu UPH zarządza się, co następuje:

§1

W Zarządzeniu Rektora Nr 44/2020 z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania UPH oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty Uniwersytetu, wprowadza się następujące zmiany:

 • w § 1 ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje następujące brzmienie:

„Wydłuża się do dnia 24 maja 2020 r. ustalony w Zarządzeniu Rektora Nr 29/2020 z dnia 11 marca 2020 r. okres zawieszenia:”;

 • 2 otrzymuje następujące brzmienie:

㤠2

Wydłuża się do dnia 24 maja 2020 r. ustalony w Zarządzeniu Rektora Nr 29/2020 z dnia 11 marca 2020 r. okres zamknięcia dla czytelników Biblioteki Głównej oraz biblioteki specjalistycznej.”.

 

§2

W Zarządzeniu Rektora Nr 54/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie nadzwyczajnego trybu podejmowania uchwał przez Senat i inne gremia kolegialne UPH, w § 1 ust. 1, zdanie pierwsze, otrzymuje następujące brzmienie:

„1. W okresie od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do dnia 24 maja 2020 r., Senat, Rady Dyscyplin, organy samorządu studentów i doktorantów oraz inne gremia kolegialne funkcjonujące w UPH, tj. komisje, zespoły robocze i inne mogą, na zarządzenie ich przewodniczącego, podejmować uchwały w trybie elektronicznym.”. 

 §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
dr hab. Tamara Zacharuk
profesor uczelni

w sprawie zmiany niektórych zarządzeń rektora w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty Uniwersytetu

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) i § 13 ust. 3 pkt 25 Statutu UPH zarządza się, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Rektora Nr 44/2020 z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania UPH oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty Uniwersytetu, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje następujące brzmienie:

„Wydłuża się do dnia 26 kwietnia 2020 r. ustalony w Zarządzeniu Rektora Nr 29/2020 z dnia 11 marca 2020 r. okres zawieszenia:”;

2) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

㤠2
Wydłuża się do dnia 26 kwietnia 2020 r. ustalony w Zarządzeniu Rektora Nr 29/2020 z dnia 11 marca 2020 r. okres zamknięcia dla czytelników Biblioteki Głównej oraz biblioteki specjalistycznej.”.

§ 2

W Zarządzeniu Rektora Nr 54/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie nadzwyczajnego trybu podejmowania uchwał przez Senat i inne gremia kolegialne UPH, w § 1 ust. 1, zdanie pierwsze, otrzymuje następujące brzmienie:

„1. W okresie od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do dnia 26 kwietnia 2020 r., Senat, Rady Dyscyplin, organy samorządu studentów i doktorantów oraz inne gremia kolegialne funkcjonujące w UPH, tj. komisje, zespoły robocze i inne, mogą na zarządzenie ich przewodniczącego, podejmować uchwały, w trybie elektronicznym, o ile uchwały te są niezbędne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uniwersytetu.”.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
dr hab. Tamara Zacharuk
profesor uczelni

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) i § 13 ust. 3 pkt 25 Statutu UPH oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 511 i 528) zarządza się, co następuje:

§1

 • W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty Uniwersytetu od dnia wejścia w życie zarządzenia do odwołania, wprowadza się możliwość świadczenia pracy przez pracowników UPH w formie pracy rotacyjnej.
 • Praca rotacyjna jest dopuszczalna w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu, w których nie ma konieczności wykonywania obowiązków służbowych w sposób ciągły, w stałym miejscu pracy na terenie Uniwersytetu, oraz gdy nie jest możliwe zlecenie zadań w formie pracy zdalnej.
 • Świadczenie pracy rotacyjnej polega zarówno na wykonywaniu obowiązków służbowych
  w miejscu pracy na terenie Uniwersytetu, jak również na pozostawaniu w gotowości
  do świadczenia pracy w miejscu pobytu pracownika lub innym miejscu ustalonym
  z przełożonym.
 • Pracownik pozostający w gotowości do świadczenia pracy ma obowiązek utrzymywać bieżący kontakt z bezpośrednim przełożonym. Przełożony ustala z pracownikiem formę kontaktu.
  W tym celu, pracownik udostępnia przełożonemu swoje dane kontaktowe w postaci numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej, ewentualnie danych identyfikacyjnych
  w komunikatorze internetowym, pod którymi będzie na bieżąco do dyspozycji przełożonego.
 • Przełożony może wezwać pracownika do stawienia się w miejscu pracy na terenie Uniwersytetu we wskazanym czasie.
 • Kierownicy jednostek organizacyjnych ustalają harmonogramy pracy rotacyjnej, uwzględniające wykonywanie przez pracowników pracy na terenie Uniwersytetu oraz pozostawanie w gotowości do świadczenia pracy. Wszyscy pracownicy jednostki organizacyjnej powinni być równomiernie obciążeni pracą rotacyjną.
 • Harmonogramy pracy rotacyjnej powinny być ustalone w taki sposób, aby zapewnić realizację tych zadań jednostki organizacyjnej, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Uniwersytetu w okresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 oraz innych zadań zleconych odpowiednio, przez rektora, kwestora, kanclerza, właściwego prorektora lub dziekana.

 §2

Kierownicy jednostek organizacyjnych, przed skierowaniem wniosku o zastosowanie pracy rotacyjnej, powinni ocenić, czy nie ma możliwości zmiany zakresu obowiązków (czynności) podległych pracowników w obszarze działania danej jednostki i zlecenia im pracy zdalnej, w celu wsparcia pozostałych pracowników jednostki lub bardziej równomiernego rozłożenia obowiązków.

§3

 • Decyzję o zastosowaniu pracy rotacyjnej w stosunku do poszczególnych pracowników podejmuje odpowiednio, rektor, kwestor, kanclerz, właściwy prorektor lub dziekan na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej.
 • Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, kierownik jednostki organizacyjnej dołącza harmonogram pracy rotacyjnej pracowników jednostki ze wskazaniem, w których dniach poszczególni pracownicy świadczą pracę na terenie Uniwersytetu oraz pozostają w gotowości do świadczenia pracy.

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
dr hab. Tamara Zacharuk
profesor uczelni


Kontakt do Dziekanatu: telefony, adresy

 

 WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

kontakt

Wydział Nauk Społecznych

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach

ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce

e-mail: ws@uph.edu.pl
witryna www: www.ws.uph.edu.pl

Władze Wydziału


Administracja Wydziału
 

Na Wydziale Nauk Społecznych funkcjonują cztery Instytuty:

 1. Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
 2. Instytut Nauk o Polityce i Administracji
 3. Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
 4. Instytut Pedagogiki

oraz cztery jednostki ogólnowydziałowe:

 1. Transdyscyplinarne Centrum Badań Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego
 2. Cenrum Kursów i Szkoleń
 3. Centrum Inkluzji Społecznej
 4. Centrum Badań Bezpieczeństwa Uczestników Transportu

Czasopisma naukowe

czasopisma

Zapraszamy do publikowania w naszych czasopismach naukowych:

 1. De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności,
 2. Doctrina. Studia społeczno-polityczne,
 3. Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne seria Pedagogika
  (finansowane w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”),
 4. Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy,
 5. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
  (finansowane w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”)

Sprawy obsługi administracyjnej czasopism naukowych prowadzi mgr Izabela Łopatka tel. 25 643 17 33, e-mail: izabela.lopatka@uph.edu.pl