WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Ogłoszenie w sprawie możliwości otrzymania zapomogi - wyjaśnienia

W czasie pandemii koronawirusa psycholog dr Joanna Zienkiewiczą, oferuje wsparcie wszystkim, którym trudno jest odnaleźć się w tej trudnej sytuacji.

Zapraszamy na konsultacje on-line we wtorki w godzinach 16.00 - 17.30, w aplikacji MEET.

Możecie napisać maila i umówić się na spotkanie on-line:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZARZĄDZENIE Nr 35/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 17 marca 2020 roku 

w sprawie zmiany organizacji pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w związku z zagrożeniem epidemicznym

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) i § 13 ust. 3 pkt 25 Statutu UPH w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, zarządza się, co następuje:

§ 1


W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w terminie od dnia 18 marca 2020 r. od godz. 7:30 do dnia odwołania stanu epidemicznego, ustalam zasady organizacji pracy pracowników Uniwersytetu niebędących nauczycielami akademickimi określone w § 2.

 

§ 2

 1. W jednostkach organizacyjnych administracji centralnej i wydziałowej Uniwersytetu wstrzymuje się przyjmowanie interesantów, w tym studentów, doktorantów i pracowników UPH. Sprawy należy załatwiać, co do zasady, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 2. W sprawach wymagających pilnego rozpatrzenia, kierownik jednostki może wyrazić zgodę na przyjęcie interesanta, z zachowaniem zasad podanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
 3. Pracownicy administracji oraz osoby pełniące funkcje kierownicze, wykonują swoje obowiązki w formie pracy zdalnej, z wykorzystaniem poczty elektronicznej i służbowych telefonów komórkowych, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. W przypadku gdy obecność pracownika na miejscu jest niezbędna, kierownik jednostki organizacyjnej lub odpowiednio, rektor, kanclerz, kwestor, właściwy prorektor, dziekan, organizuje dyżury i wyznacza osoby dyżurujące.
 5. Osoby pracujące zdalnie wykonują swoje obowiązki zgodnie z obowiązującym ich systemem i rozkładem czasu pracy oraz zgodnie z poleceniami bezpośredniego przełożonego i są dostępne pod adresami poczty elektronicznej i telefonem. Kierownicy jednostek organizacyjnych administracji odpowiadają za prawidłową organizację pracy zdalnej podległych im pracowników.
 6. Dział Finansowo-Księgowy oraz Dział Płac pracują w systemie dyżurów, w celu zapewnienia terminowej realizacji zobowiązań, wypłaty wynagrodzeń, stypendiów itp.
 7. Ewentualne decyzje dotyczące zmiany czasu świadczenia pracy przez pracowników obsługi oraz organizacji ich pracy podejmuje kanclerz lub osoba zastępująca, na wniosek kierowników, odpowiednio, Działu Administracyjno-Gospodarczego, Osiedla Studenckiego, Sekcji Obsługi Technicznej, Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia.
 8. Dokumenty inne niż finansowe, które wymagają złożenia podpisów, należy przesyłać jako skany (PDF) lub zdjęcia (JPG). Wersje papierowe tych dokumentów należy przesyłać zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 9. Dokumenty papierowe należy przesyłać wyłącznie pocztą wewnętrzną poprzez Kancelarię Ogólną.
 10. Wejścia do budynków Uniwersytetu zostają ograniczone do niezbędnego minimum.

 § 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
dr hab. Tamara Zacharuk
profesor uczelni

Komunikat w sprawie zasad kontaktu z pracownikami administracji UPH

Z życia wydziału

Prorektor dr hab. Tamara Zacharuk, prof. uczelni wyróżniona przez 18 Dywizja Zmechanizowana.

Tamara Zacharuk
W Siedlcach odbyły się uroczystości związane ze świętem 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka. Uczestniczyła w nich także delegacja 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 
na czele z Rektorem prof. dr hab. Mirosławem Minkiną. Dr hab. Tamara Zacharuk, profesor uczelni, Prorektor ds. rozwoju i promocji UPH, została wyróżniona tytułem "Przyjaciel Żelaznej Dywizji".  

Nasza studentka Dominika Całka bierze udział w wyborach Miss Warszawy.

miss warszawyNasza studentka Dominika Całka bierze udział w wyborach Miss Warszawy. Laureatka tego tytułu reprezentuje stolicę w Miss Polski. Obecnie trwa Plebiscyt na Miss Publiczności - zachęcamy do głosowania. Sms o treści MPW.3 pod 7248
http://www.misspolski.pl/warszawa/

Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach 2020 "Życie na pograniczu światów - powrót z cyberprzestrzeni"

festiwal nauki


Film o Wydziale

Kontakt do Dziekanatu

 Wzory dokumentów

kontakt

Wydział Nauk Społecznych

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach

ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce

e-mail: ws@uph.edu.pl
witryna www: www.ws.uph.edu.pl
facebook2
 

Na Wydziale Nauk Społecznych funkcjonują cztery Instytuty:

 1. Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
 2. Instytut Nauk o Polityce i Administracji
 3. Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
 4. Instytut Pedagogiki

oraz cztery jednostki ogólnowydziałowe:

 1. Transdyscyplinarne Centrum Badań Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego
 2. Cenrum Kursów i Szkoleń
 3. Centrum Inkluzji Społecznej
 4. Centrum Badań Bezpieczeństwa Uczestników Transportu

Czasopisma naukowe

czasopisma

Zapraszamy do publikowania w naszych czasopismach naukowych:

 1. De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności,
 2. Doctrina. Studia społeczno-polityczne,
 3. Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne seria Pedagogika
  (finansowane w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”),
 4. Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy,
 5. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
  (finansowane w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”)

Sprawy obsługi administracyjnej czasopism naukowych prowadzi mgr Izabela Łopatka tel. 25 643 17 33, e-mail: izabela.lopatka@uph.edu.pl