WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Film o Wydziale

wns2

Aktualności

ZARZĄDZENIE Nr 35/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 17 marca 2020 roku 

w sprawie zmiany organizacji pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w związku z zagrożeniem epidemicznym

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) i § 13 ust. 3 pkt 25 Statutu UPH w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, zarządza się, co następuje:

§ 1


W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w terminie od dnia 18 marca 2020 r. od godz. 7:30 do dnia odwołania stanu epidemicznego, ustalam zasady organizacji pracy pracowników Uniwersytetu niebędących nauczycielami akademickimi określone w § 2.

 

§ 2

 1. W jednostkach organizacyjnych administracji centralnej i wydziałowej Uniwersytetu wstrzymuje się przyjmowanie interesantów, w tym studentów, doktorantów i pracowników UPH. Sprawy należy załatwiać, co do zasady, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 2. W sprawach wymagających pilnego rozpatrzenia, kierownik jednostki może wyrazić zgodę na przyjęcie interesanta, z zachowaniem zasad podanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
 3. Pracownicy administracji oraz osoby pełniące funkcje kierownicze, wykonują swoje obowiązki w formie pracy zdalnej, z wykorzystaniem poczty elektronicznej i służbowych telefonów komórkowych, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. W przypadku gdy obecność pracownika na miejscu jest niezbędna, kierownik jednostki organizacyjnej lub odpowiednio, rektor, kanclerz, kwestor, właściwy prorektor, dziekan, organizuje dyżury i wyznacza osoby dyżurujące.
 5. Osoby pracujące zdalnie wykonują swoje obowiązki zgodnie z obowiązującym ich systemem i rozkładem czasu pracy oraz zgodnie z poleceniami bezpośredniego przełożonego i są dostępne pod adresami poczty elektronicznej i telefonem. Kierownicy jednostek organizacyjnych administracji odpowiadają za prawidłową organizację pracy zdalnej podległych im pracowników.
 6. Dział Finansowo-Księgowy oraz Dział Płac pracują w systemie dyżurów, w celu zapewnienia terminowej realizacji zobowiązań, wypłaty wynagrodzeń, stypendiów itp.
 7. Ewentualne decyzje dotyczące zmiany czasu świadczenia pracy przez pracowników obsługi oraz organizacji ich pracy podejmuje kanclerz lub osoba zastępująca, na wniosek kierowników, odpowiednio, Działu Administracyjno-Gospodarczego, Osiedla Studenckiego, Sekcji Obsługi Technicznej, Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia.
 8. Dokumenty inne niż finansowe, które wymagają złożenia podpisów, należy przesyłać jako skany (PDF) lub zdjęcia (JPG). Wersje papierowe tych dokumentów należy przesyłać zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 9. Dokumenty papierowe należy przesyłać wyłącznie pocztą wewnętrzną poprzez Kancelarię Ogólną.
 10. Wejścia do budynków Uniwersytetu zostają ograniczone do niezbędnego minimum.

 § 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
dr hab. Tamara Zacharuk
profesor uczelni

Komunikat w sprawie zasad kontaktu z pracownikami administracji UPH

ZARZĄDZENIE Nr 29/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach 

z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) i § 13 ust. 3 pkt 25 Statutu UPH oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia na obszarze całego kraju działalności dydaktycznej prowadzonej przez uczelnie, wynikającej z konieczności wprowadzenia działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, zarządza się, co następuje:

 § 1

 1. Zawiesza się w dniach od 12 do 25 marca 2020 roku prowadzoną w Uniwersytecie działalność dydaktyczną, w tym dyżury, konsultacje oraz zajęcia wychowania fizycznego.
 2. W związku z zawieszeniem działalności, o której mowa w ust. 1:
  • zwalnia się z obowiązku udziału w zajęciach dydaktycznych studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, doktorantów Szkoły Doktorskiej, słuchaczy studiów podyplomowych;
  • zwalnia się z obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich;
  • zawiesza się zajęcia prowadzone w Uniwersytecie Otwartym i Uniwersytecie Dziecięcym;
  • zawiesza się zajęcia prowadzone w Ośrodku Jeździeckim;
  • zawiesza się zajęcia prowadzone z dziećmi i młodzieżą w Centrum Sportu i Rekreacji;
  • zamyka się dla czytelników Bibliotekę Główną oraz bibliotekę specjalistyczną – Bibliotekę Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

§ 2 

 1. Odwołuje się wszelkie konferencje, imprezy o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym oraz inne wydarzenia organizowane w Uniwersytecie.
 2. Wstrzymuje się wszelkie wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu.
 3. Wstrzymuje się przyjazdy do Uniwersytetu gości zagranicznych.
 4. Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w Domach Studenta, jak również wprowadza się zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.

§ 3  

 1. W celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa SARS-CoV-2 Rektor lub Kanclerz, w stosunku do podległych sobie pracowników, może polecić pracownikowi, wykonywanie przez czas oznaczony pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania w formie tzw. pracy zdalnej.
 2. Na uzasadniony wniosek pracownika lub jego przełożonego, Rektor lub Kanclerz, w stosunku do podległych sobie pracowników, może wyrazić zgodę na wykonywanie przez pracownika przez czas oznaczony pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania w formie tzw. pracy zdalnej.

§ 4

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REKTOR
dr hab. Tamara Zacharuk
profesor uczelni


Kontakt

Drodzy Studenci

Od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania z Dziekanatem Wydziału Nauk Społecznych możecie się Państwo skontaktować pod numerem telefonu:

25 6431508

lub za pomocą poczty elektronicznej: ws@uph.edu.pl

kontakt

Wydział Nauk Społecznych

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach

ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce

e-mail: ws@uph.edu.pl
witryna www: www.ws.uph.edu.pl

Władze Wydziału


Administracja Wydziału
 

Na Wydziale Nauk Społecznych funkcjonują cztery Instytuty:

 1. Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
 2. Instytut Nauk o Polityce i Administracji
 3. Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
 4. Instytut Pedagogiki

oraz cztery jednostki ogólnowydziałowe:

 1. Transdyscyplinarne Centrum Badań Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego
 2. Cenrum Kursów i Szkoleń
 3. Centrum Inkluzji Społecznej
 4. Centrum Badań Bezpieczeństwa Uczestników Transportu

Czasopisma naukowe

czasopisma

Zapraszamy do publikowania w naszych czasopismach naukowych:

 1. De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności,
 2. Doctrina. Studia społeczno-polityczne,
 3. Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne seria Pedagogika
  (finansowane w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”),
 4. Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy,
 5. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
  (finansowane w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”)

Sprawy obsługi administracyjnej czasopism naukowych prowadzi mgr Izabela Łopatka tel. 25 643 17 33, e-mail: izabela.lopatka@uph.edu.pl