WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

ZARZĄDZENIE Nr 29/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach 

z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) i § 13 ust. 3 pkt 25 Statutu UPH oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia na obszarze całego kraju działalności dydaktycznej prowadzonej przez uczelnie, wynikającej z konieczności wprowadzenia działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, zarządza się, co następuje:

 § 1

 1. Zawiesza się w dniach od 12 do 25 marca 2020 roku prowadzoną w Uniwersytecie działalność dydaktyczną, w tym dyżury, konsultacje oraz zajęcia wychowania fizycznego.
 2. W związku z zawieszeniem działalności, o której mowa w ust. 1:
  • zwalnia się z obowiązku udziału w zajęciach dydaktycznych studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, doktorantów Szkoły Doktorskiej, słuchaczy studiów podyplomowych;
  • zwalnia się z obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich;
  • zawiesza się zajęcia prowadzone w Uniwersytecie Otwartym i Uniwersytecie Dziecięcym;
  • zawiesza się zajęcia prowadzone w Ośrodku Jeździeckim;
  • zawiesza się zajęcia prowadzone z dziećmi i młodzieżą w Centrum Sportu i Rekreacji;
  • zamyka się dla czytelników Bibliotekę Główną oraz bibliotekę specjalistyczną – Bibliotekę Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

§ 2 

 1. Odwołuje się wszelkie konferencje, imprezy o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym oraz inne wydarzenia organizowane w Uniwersytecie.
 2. Wstrzymuje się wszelkie wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu.
 3. Wstrzymuje się przyjazdy do Uniwersytetu gości zagranicznych.
 4. Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w Domach Studenta, jak również wprowadza się zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.

§ 3  

 1. W celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa SARS-CoV-2 Rektor lub Kanclerz, w stosunku do podległych sobie pracowników, może polecić pracownikowi, wykonywanie przez czas oznaczony pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania w formie tzw. pracy zdalnej.
 2. Na uzasadniony wniosek pracownika lub jego przełożonego, Rektor lub Kanclerz, w stosunku do podległych sobie pracowników, może wyrazić zgodę na wykonywanie przez pracownika przez czas oznaczony pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania w formie tzw. pracy zdalnej.

§ 4

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REKTOR
dr hab. Tamara Zacharuk
profesor uczelni

Komunikat nr 3

JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
w sprawie ograniczenia ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

z dn. 10 marca 2020 r.

W celu ograniczenia ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach do końca kwietnia br.:

 • wstrzymane zostały bezwzględnie konferencje, wydarzenia i imprezy organizowane w uczelni;
 • wprowadzony został nakaz pozostania w izolacji domowej przez 14 dni pracowników i studentów, którzy powracają z zagranicy;
 • wprowadzono indywidualne głosowanie indykacyjne Uczelnianego Kolegium Elektorów w dn. 11.03.2020 r.;
 • kontynuowany jest zakaz przyjazdów i wyjazdów zagranicznych;
 • wstrzymane zostały delegacje krajowe;
 • wstrzymana została realizacja praktyk studenckich;
 • wprowadzony został zakaz odwiedzin osób z zewnątrz w Domach Studenta;
 • w Osiedlu Studenckim została zaprzestana działalność komercyjna polegająca na kwaterowaniu krótkoterminowym osób niezwiązanych z działalnością Uniwersytetu.

Nadzór nad ww. działaniami przejęło Kolegium Rektorskie poszerzone o dziekanów Wydziałów.

→ Niezmienne rekomenduje się bezwzględne stosowanie zasad zapobiegawczych, które istotnie wpływają na ograniczenie ryzyka zakażenia. Zaleca się sprawdzanie aktualnych informacji zamieszczanych na stronach internetowych: www.gov.pl/koronawirus oraz gis.gov.pl/aktualnosci/.

JM Rektor


( – )  dr hab. Tamara Zacharuk, prof. uczelni

 

Z życia wydziału

Prorektor dr hab. Tamara Zacharuk, prof. uczelni wyróżniona przez 18 Dywizja Zmechanizowana.

Tamara Zacharuk
W Siedlcach odbyły się uroczystości związane ze świętem 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka. Uczestniczyła w nich także delegacja 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 
na czele z Rektorem prof. dr hab. Mirosławem Minkiną. Dr hab. Tamara Zacharuk, profesor uczelni, Prorektor ds. rozwoju i promocji UPH, została wyróżniona tytułem "Przyjaciel Żelaznej Dywizji".  

Nasza studentka Dominika Całka bierze udział w wyborach Miss Warszawy.

miss warszawyNasza studentka Dominika Całka bierze udział w wyborach Miss Warszawy. Laureatka tego tytułu reprezentuje stolicę w Miss Polski. Obecnie trwa Plebiscyt na Miss Publiczności - zachęcamy do głosowania. Sms o treści MPW.3 pod 7248
http://www.misspolski.pl/warszawa/

Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach 2020 "Życie na pograniczu światów - powrót z cyberprzestrzeni"

festiwal nauki


Film o Wydziale

Kontakt do Dziekanatu

 Wzory dokumentów

kontakt

Wydział Nauk Społecznych

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach

ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce

e-mail: ws@uph.edu.pl
witryna www: www.ws.uph.edu.pl
facebook2
 

Na Wydziale Nauk Społecznych funkcjonują cztery Instytuty:

 1. Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
 2. Instytut Nauk o Polityce i Administracji
 3. Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
 4. Instytut Pedagogiki

oraz cztery jednostki ogólnowydziałowe:

 1. Transdyscyplinarne Centrum Badań Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego
 2. Cenrum Kursów i Szkoleń
 3. Centrum Inkluzji Społecznej
 4. Centrum Badań Bezpieczeństwa Uczestników Transportu

Czasopisma naukowe

czasopisma

Zapraszamy do publikowania w naszych czasopismach naukowych:

 1. De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności,
 2. Doctrina. Studia społeczno-polityczne,
 3. Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne seria Pedagogika
  (finansowane w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”),
 4. Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy,
 5. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
  (finansowane w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”)

Sprawy obsługi administracyjnej czasopism naukowych prowadzi mgr Izabela Łopatka tel. 25 643 17 33, e-mail: izabela.lopatka@uph.edu.pl