WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

w sprawie zmiany niektórych zarządzeń rektora w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty Uniwersytetu

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) i § 13 ust. 3 pkt 25 Statutu UPH zarządza się, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Rektora Nr 44/2020 z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania UPH oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty Uniwersytetu, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje następujące brzmienie:

„Wydłuża się do dnia 26 kwietnia 2020 r. ustalony w Zarządzeniu Rektora Nr 29/2020 z dnia 11 marca 2020 r. okres zawieszenia:”;

2) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

㤠2
Wydłuża się do dnia 26 kwietnia 2020 r. ustalony w Zarządzeniu Rektora Nr 29/2020 z dnia 11 marca 2020 r. okres zamknięcia dla czytelników Biblioteki Głównej oraz biblioteki specjalistycznej.”.

§ 2

W Zarządzeniu Rektora Nr 54/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie nadzwyczajnego trybu podejmowania uchwał przez Senat i inne gremia kolegialne UPH, w § 1 ust. 1, zdanie pierwsze, otrzymuje następujące brzmienie:

„1. W okresie od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do dnia 26 kwietnia 2020 r., Senat, Rady Dyscyplin, organy samorządu studentów i doktorantów oraz inne gremia kolegialne funkcjonujące w UPH, tj. komisje, zespoły robocze i inne, mogą na zarządzenie ich przewodniczącego, podejmować uchwały, w trybie elektronicznym, o ile uchwały te są niezbędne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uniwersytetu.”.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
dr hab. Tamara Zacharuk
profesor uczelni

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) i § 13 ust. 3 pkt 25 Statutu UPH oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 511 i 528) zarządza się, co następuje:

§1

 • W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty Uniwersytetu od dnia wejścia w życie zarządzenia do odwołania, wprowadza się możliwość świadczenia pracy przez pracowników UPH w formie pracy rotacyjnej.
 • Praca rotacyjna jest dopuszczalna w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu, w których nie ma konieczności wykonywania obowiązków służbowych w sposób ciągły, w stałym miejscu pracy na terenie Uniwersytetu, oraz gdy nie jest możliwe zlecenie zadań w formie pracy zdalnej.
 • Świadczenie pracy rotacyjnej polega zarówno na wykonywaniu obowiązków służbowych
  w miejscu pracy na terenie Uniwersytetu, jak również na pozostawaniu w gotowości
  do świadczenia pracy w miejscu pobytu pracownika lub innym miejscu ustalonym
  z przełożonym.
 • Pracownik pozostający w gotowości do świadczenia pracy ma obowiązek utrzymywać bieżący kontakt z bezpośrednim przełożonym. Przełożony ustala z pracownikiem formę kontaktu.
  W tym celu, pracownik udostępnia przełożonemu swoje dane kontaktowe w postaci numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej, ewentualnie danych identyfikacyjnych
  w komunikatorze internetowym, pod którymi będzie na bieżąco do dyspozycji przełożonego.
 • Przełożony może wezwać pracownika do stawienia się w miejscu pracy na terenie Uniwersytetu we wskazanym czasie.
 • Kierownicy jednostek organizacyjnych ustalają harmonogramy pracy rotacyjnej, uwzględniające wykonywanie przez pracowników pracy na terenie Uniwersytetu oraz pozostawanie w gotowości do świadczenia pracy. Wszyscy pracownicy jednostki organizacyjnej powinni być równomiernie obciążeni pracą rotacyjną.
 • Harmonogramy pracy rotacyjnej powinny być ustalone w taki sposób, aby zapewnić realizację tych zadań jednostki organizacyjnej, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Uniwersytetu w okresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 oraz innych zadań zleconych odpowiednio, przez rektora, kwestora, kanclerza, właściwego prorektora lub dziekana.

 §2

Kierownicy jednostek organizacyjnych, przed skierowaniem wniosku o zastosowanie pracy rotacyjnej, powinni ocenić, czy nie ma możliwości zmiany zakresu obowiązków (czynności) podległych pracowników w obszarze działania danej jednostki i zlecenia im pracy zdalnej, w celu wsparcia pozostałych pracowników jednostki lub bardziej równomiernego rozłożenia obowiązków.

§3

 • Decyzję o zastosowaniu pracy rotacyjnej w stosunku do poszczególnych pracowników podejmuje odpowiednio, rektor, kwestor, kanclerz, właściwy prorektor lub dziekan na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej.
 • Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, kierownik jednostki organizacyjnej dołącza harmonogram pracy rotacyjnej pracowników jednostki ze wskazaniem, w których dniach poszczególni pracownicy świadczą pracę na terenie Uniwersytetu oraz pozostają w gotowości do świadczenia pracy.

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
dr hab. Tamara Zacharuk
profesor uczelni

Szanowni Państwo,

w związku z uruchamianiem realizacji zajęć online zostały utworzone dla Państwa adresy mailowe w domenie naszej uczelni według następującego schematu:

inicjały + numer albumu + symbol @ + domena stud.uph.edu.pl


np. dla studenta o imieniu i nazwisku Adrian Kowalski oraz numerze albumu 00001 adres konta e-mail będzie następujący: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Użytkownicy logują się za pomocą strony internetowej znajdującej się pod adresem: mail.prac.uph.edu.pl


Szczegółowa instrukcja realizacji zajęć on-line oraz komunikacji pracowników on-line w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach znajduje się poniżej:

instrukcja realizacji zajęć on-line oraz komunikacji pracowników on-line

Kształcenie on-line realizowane będzie zgodnie z obowiązującym rozkładem zajęć.

Z życia wydziału

Prorektor dr hab. Tamara Zacharuk, prof. uczelni wyróżniona przez 18 Dywizja Zmechanizowana.

Tamara Zacharuk
W Siedlcach odbyły się uroczystości związane ze świętem 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka. Uczestniczyła w nich także delegacja 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 
na czele z Rektorem prof. dr hab. Mirosławem Minkiną. Dr hab. Tamara Zacharuk, profesor uczelni, Prorektor ds. rozwoju i promocji UPH, została wyróżniona tytułem "Przyjaciel Żelaznej Dywizji".  

Nasza studentka Dominika Całka bierze udział w wyborach Miss Warszawy.

miss warszawyNasza studentka Dominika Całka bierze udział w wyborach Miss Warszawy. Laureatka tego tytułu reprezentuje stolicę w Miss Polski. Obecnie trwa Plebiscyt na Miss Publiczności - zachęcamy do głosowania. Sms o treści MPW.3 pod 7248
http://www.misspolski.pl/warszawa/

Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach 2020 "Życie na pograniczu światów - powrót z cyberprzestrzeni"

festiwal nauki


Film o Wydziale

Kontakt do Dziekanatu

 Wzory dokumentów

kontakt

Wydział Nauk Społecznych

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach

ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce

e-mail: ws@uph.edu.pl
witryna www: www.ws.uph.edu.pl
facebook2
 

Na Wydziale Nauk Społecznych funkcjonują cztery Instytuty:

 1. Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
 2. Instytut Nauk o Polityce i Administracji
 3. Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
 4. Instytut Pedagogiki

oraz cztery jednostki ogólnowydziałowe:

 1. Transdyscyplinarne Centrum Badań Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego
 2. Cenrum Kursów i Szkoleń
 3. Centrum Inkluzji Społecznej
 4. Centrum Badań Bezpieczeństwa Uczestników Transportu

Czasopisma naukowe

czasopisma

Zapraszamy do publikowania w naszych czasopismach naukowych:

 1. De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności,
 2. Doctrina. Studia społeczno-polityczne,
 3. Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne seria Pedagogika
  (finansowane w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”),
 4. Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy,
 5. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
  (finansowane w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”)

Sprawy obsługi administracyjnej czasopism naukowych prowadzi mgr Izabela Łopatka tel. 25 643 17 33, e-mail: izabela.lopatka@uph.edu.pl